Forretningsbetingelser

Ved anvendelse av ytelsene på hjemmesiden under domenet www.gomore.no aksepterer du som bruker følgende forretningsbetingelser.

§ 1 Innledning

1.1 Driften av hjemmesiden varetas av GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (heretter kalt ”GoMore”).

§ 2 Medlemskap

2.1 Adgangen til å benytte de ytelser som GoMore tilbyr avhenger av om brukeren er gjest eller registrert medlem av GoMore. Både gjester og medlemmer av GoMore kan avtale samkjøring ved bruk av GoMores plattform. Adgang til GoMores formidlingsplattforms med annonsering av samkjøringstilbud forutsetter medlemskap av GoMore.

2.2 Et medlem som oppretter en annonse for samkjøring kalles heretter for ”Bilist”. Et medlem eller en gjest som benytter seg av en annonse for samkjøring kalles heretter for ”Passasjer”.

2.3 Medlemskap av GoMore blir etablert og er gyldig ved:

a) medlemmets aksept av disse forretningsbetingelsene for GoMore;

b) medlemmets korrekte inntasting av medlemsopplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) i GoMores medlemsprofil eller opprettelse av medlemskap via Facebook- profil. Et medlem kan til enhver tid under menyen ”Brukerprofil” foreta endringer av eller slette sine medlemsopplysninger. Ved sletting av medlemsopplysninger, som er en forutsetning for å bli medlem av GoMore, anses medlemskapet automatisk for opphørt.

2.4 Medlemmet mottar i forbindelse med påmeldingen en bekreftelse, som sendes til medlemmets opplyste e-mailadresse.

2.5 GoMore er berettiget til uten samtykke å avslå eller si opp ethvert medlemskap uten varsel. Et hvert medlem kan sette medlemskapet til opphør uten varsel under menyen ”min konto”.

2.6 Ved å bli medlem vil brukeren automatisk tilmelde seg GoMore's nyhetsbrev sendt til medlemmets e-postadresse.

§ 3 Ytelser

3.1 GoMores brukere får av GoMore alene adgang til en formidlingsplattform (database). Formidlingsplattformen inneholder og gir adgang til slike faktuelle opplysninger som gjør det mulig for passasjerer å etablere den nødvendige kontakten til Bilister, som annonserer en samkjøringsmulighet, med henblikk på å treffe nærmere avtale vedrørende privat samkjøring.

§4 Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal brukerne følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for prisfastsettelse hos GoMore. Det er ikke tillatt å avtale andre priser. Retningslinjene vil fremgå automatisk når det utarbeides en annonse for samkjøring.

4.2 Formidlingsplattformen inneholder en betalingsmodul som gir mulighet for online-betaling for samkjøring mellom Passasjer og Bilist. Ved bruk av online betaling reserveres beløpet for samkjøring på Passasjerens debit- eller kredittkort, når han eller hun booker samkjøring (også kalt ’lift’). Betaling trekkes først 24 timer etter det planlagte starttidspunktet for samkjøringen. Beløpet for samkjøring overføres til Bilistens konto på gomore.dk. Deretter kan han eller hun velge å heve beløpet.

4.3 Hvis samkjøringen ikke gjennomføres grunnet Bilistens forhold, og hvis Passasjeren gjør GoMore oppmerksom på dette via hjemmesiden mindre enn 24 timer etter starttidspunktet for den planlagte samkjøringen, annulleres betalingen. Dette gjelder også hvis Passasjeren avlyser samkjøringen via hjemmesiden senest tre timer innen avgang.

4.4 GoMore forbeholder seg retten til å gjennomføre betalingen på tross av Passasjerens rettidige innsigelse på bakgrunn av opplysninger innhentet fra Bilisten. Hvis GoMore benytter seg av denne muligheten, vil det bli meddelt til begge parter via e-mail. GoMore kan under ingen omstendigheter dra økonomisk til ansvar for utnyttelse – eller manglende utnyttelse – av denne muligheten.

§5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver annen form for markedsføring på GoMores hjemmeside fra brukere på egne eller andres vegne, er ikke tillatt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en vesentlig misligholdelse av avtalen mellom GoMore og brukeren. GoMore forbeholder seg retten til å slette innhold på hjemmesiden og til å ta ytterligere rettsskritt, som GoMore anser for nødvendige som følge av overtredelsen av 5.2.

§6 Brukerens særlige forpliktelser

6.1 Brukeren innestår for at data som er oppgitt av ham eller henne er korrekte, og at avgivelsen av data til GoMore ikke strider mot den til enhver tid gjeldende lovgivningen eller tredjemannsrettigheter.

6.2 Brukeren innestår for at han eller hun ikke ved benyttelsen av GoMores hjemmeside tilfører GoMores hjemmeside usedelig og strafferettslig innhold samt virus, programmer og software, som kan påføre GoMore samt andre brukeres software og hardware skade.

6.3 Brukeren innestår for at han eller hun ikke vil gjøre bruk av data på GoMores hjemmeside til annen bruk enn kontakt direkte relatert til GoMores formidling av samkjøring, herunder spesielt ved benyttelse av e-postadresser og postadresser som medlemmet via GoMores hjemmeside måtte komme i besittelse av.

6.4 Brukeren innestår for at han eller hun vil bruke plattformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelsene beskrevne retningslinjer. GoMore forbeholder seg ved mistanke om misbruk retten til å analysere brukerens korrespondanse med andre brukere via plattformen samt å si opp dennes medlemskap.

§7 Ansvarsfraskrivelse for GoMore

7.1 GoMore er kun en mellommann som tilbyr en formidlingsplattform og påtar seg intet ansvar utover dette. Bruk av GoMores formidling av samkjøring foregår derfor på brukernes eget ansvar. GoMore hefter ikke for eventuelle oppståtte skader under samkjøring. Og GoMore hefter under ingen omstendigheter for samkjøring som ikke er lyktes helt eller delvis.

7.2 Brukeren er innforstått med og aksepterer at GoMore ikke kan dras til ansvar for andres benyttelse eller videregiving av opplysninger på GoMores hjemmeside. Planlegningen, gjennomføringen av og ansvaret for samkjøringen avhenger kun av Bilisten og Passasjeren og vedrører i ingen tilfelle GoMore.

7.3 GoMores ytelse er gjennomført når brukeren har fått adgang til kontaktdetaljene som er tilgjengelige på GoMores hjemmeside og som brukeren har anmodet om med hensyn til å avtale samkjøring. Hvis brukeren benytter GoMores online betalingsplattform, er betalingsytelsen også gjennomført når beløpet er overført fra Passasjer til Bilist.

7.4. GoMore kan ikke dras til ansvar for ytelsens tilgjengelighet, feil eller ved redusering og/eller uteblivelse av tjenestens funksjonsdyktighet, herunder virus, tekniske feil og utfall.

7.5 GoMore kan ikke dras til ansvar for økonomisk tap og følgeskader, herunder ved manglende inntjening eller tap av data og informasjon.

7.6 GoMore kan ikke dras til ansvar for innholdet på GoMores hjemmeside; herunder spesiell tekst, informasjon eller lenker som er satt inn av medlemmer i fritekst-felt på hjemmesiden.

§8 Databeskyttelse

8.1 Ved avgivelse av deres opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ruteinformasjon er brukeren innforstått med og samtykker samtidig til at alle slike opplysninger som en nødvendig konsekvens av GoMores forretningskonsept kan bli tilgjengelige for enhver som benytter GoMores hjemmeside. Dette gjelder ikke for bankopplysninger og lignende, som vil bli behandlet fortrolig.

8.2 GoMore vil så vidt mulig treffe de nødvendige foranstaltningene for å sikre at medlemmers oppgitte medlemsopplysninger ikke er tilgjengelige for brukere i videre omfang enn det som er en nødvendig følge av GoMores forretningskonsept om tilbud om samkjøring og privat bilutleie. Medlemmet er innforstått med at medlemsopplysninger blir brukt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

8.3 Et medlem kan til enhver tid under menyen ”min konto” foreta endringer av eller slette sine medlemsopplysninger.

8.4 Se GoMores generelle datapolicy. Du finner vilkårene her.

§9 Endringer av forretningsbetingelser

9.1 GoMore forbeholder seg retten til å endre disse forretningsbetingelsene.

9.2 I tilfelle endringer av disse forretningsbetingelser vil medlemmene bli informert om dette via e-post. Endringen vil også fremgå av GoMores hjemmeside.

§10 Øvrige bestemmelser

10.1 Såfremt én eller flere av bestemmelsene i disse forretningsbetingelsene blir uvirksomme eller viser seg ugjennomførbare, er partene forpliktet til å treffe lovlige foranstaltninger som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

10.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelsene ikke er virksomme eller viser seg ugjennomførbare har ugjennomførbarheten eller uvirksomheten ikke innflytelse på gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

10.3 Enhver tvist mellom GoMore og en bruker avgjøres etter norsk rett.

København, januar 2014