Vilkår for privat bilutleie

Ved anvendelse av ytelsene på hjemmesiden under domenet www.gomore.no​ (“Plattformen”) aksepterer du som bruker følgende forretningsbetingelser.


§ 1 Innledning

1.1 Driften av hjemmesiden ivaretas av GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (heretter referert til som ”GoMore”).

1.2 Plattformen er et tillegg til de bilutleie og leasing mulighetene som tilbys via gomore.no. Det er en forutsetning for å bruke Plattformen at du har opprettet en profil og er medlem av GoMore. De generelle vilkårene for bruk av siden, medlemskap, og bilutleie du her.

1.3 Et medlem som oppretter en annonse for bilutleie kalles heretter “bileier” eller “utleier”. Et medlem som bruker en annonse til å leie en bil kalles heretter “leier” eller “leietaker”.

1.4 Kjøretøyet kan brukes i virksomhetssammenheng ved transport til og fra jobb, møter og konferanser mm. Kjøretøyet kan ikke brukes i virksomhetssammenheng hvis kjøretøyet er en sentral del av virksomheten, for eksempel taxi og liknende.

1.5 Bileieren skal sørge for at det ligger et informasjonshefte (heretter kalt Informasjonsheftet) i bilen ved leieperiodens start. Det er leietakerens ansvar å sørge for at Informasjonsheftet er i bilen ved leieperiodens utgang. Informasjonsheftet inneholder nødvendig informasjon i tilfelle av skade. Informasjonsheftet skrives ut fra din biloversikt på Plattformen. Leiekontrakten brukes til å registrere antall kjørte kilometer, bruk av drivstoff, kjente skader og defekter samt annen informasjon som er relevant for partenes leieavtale. Leiekontrakten skrives ut fra Plattformen av utleier eller foreligger i GoMore’s app på utleierens telefon.


§ 2 Tjenester

2.1 GoMores medlemmer får kun tilgang til en formidlingsplattform (database) av GoMore. Plattformen inneholder og gir tilgang til informasjon som gjør det mulig for bileiere å etablere lovlig kontakt til leietakere når en annonse har blitt opprettet, med hensyn til å komme overens om avtale for eventuell bilutleie.


§ 3 Forsikring og forsikringskrav

3.1 Alle biler som leies ut via Plattformen skal omfattes av en særforsikring, såkalt GoMore forsikring, som GoMore har utviklet i samarbeid med Tryg. Ved skader skal denne forsikringen benyttes, og utleierens eksisterende forsikring skal ikke brukes. Se nærmere detaljer i punkt 3.5.

3.2 For at bilen skal omfattes av forsikringen, må alle leiebiler oppfylle følgende krav:

 • bilen skal være privateid og registrert for persontransport. Biler som er leaset gjennom GoMore eller samarbeidspartnere er også omfattet av forsikringen.
 • bilen kan ikke, verken på heltid eller deltid, brukes til vare-, person-, godstransport eller annen virksomhet
 • bilen skal på forhånd være omfattet av en full kaskoforsikring i et offentlig registrert forsikringsselskap
 • bilen kan ikke ha en totaltvekt på over 3500 kg (tilsvarende grense for B-førerkort)
 • bilens nyverdi kan ikke overstige 1 000 000,- kr.
 • bilens totale kilometerstand kan ikke overstige 250 000 km
 • bilen kan ikke være eldre enn 15 år, regnet fra første registreringsdato

3.3 Krav til leietaker:

3.3.1 For å oppfylle forsikringskrav skal leietaker ha førerkort gyldig i Norge, være minst 23 år gammel og ha hatt førerkortet i minst tre år. Leietaker skal kunne bevise at disse krav er oppfylte ved inngåelse av leieavtale og kunne fremvise gyldig førerkort til bileier. GoMore krever at leietaker laster opp bilde av pass eller annet internasjonalt ID i tillegg til førerkort. GoMore gjør også en kredittsjekk på samtlige leietakere via Bisnode.

3.3.2 Leietakeren skal ved booking av leiebil bekrefte sin identitet vi å opplaste et bilde av førerkortet sitt. Leietaker er også nødt til også å laste opp et bilde av gyldig pass. GoMore forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittsjekk på samtlige leietakere. Bilder av førerkortet, pass å kredittsjekk godkjennes manuelt av GoMore og lagres i 365 dager etter leieforholdet er avsluttet, og blir deretter slettet. Kun leietaker og eventuelt tilkjøpt ekstra sjåfør kan kjøre bilen i leieperioden.

3.4 Om ovenstående forsikringskrav ikke oppfylles kan ikke avtale om bilutleie inngås. I øvrig kan ikke parter inngå tilleggsavtaler angående leieforholdet under leieperioden, dersom det innebærer at forsikringen bortfaller.

3.5 Både bileier og leietakere bør studere vilkårene for forsikring, som kan leses i sin helhet her, før avtale om bilutleie inngås. Generelle vilkår er dog som følger:

 • forsikringen gjelder kun i leieperioden som defineres nærmere i bilens utleiedata
 • forsikringen gjelder kjøring i Norge, med mindre annet er avtalt (EU og EØSland)
 • forsikringen er inngått med fast pris. Det betyr at det ikke vil skje noen endring av pris på grunn av skade eller skadefri kjøring og framtidig leie av bil blir ikke påvirket
 • mekaniske skader dekkes ikke, ei heller skader grunnet feilaktig drivstoffbruk eller skader grunnet kjøring med for lite vann eller olje
 • ved alle ansvars- og kaskoskader har leietaker en egenandel på NOK 12 000, dersom ikke redusert egenandel har lagts till ved booking, egenandel er så NOK 6 000.
 • egenandel trekkes ikke ved reparasjon av steinsprut i frontrute, såfremt ruten ikke skal skiftes
 • ved underslag av bil, definert som at bilen ikke kommer til rette innen 30 dager etter utløp av leieperioden, gjelder forsikringen. Ved underslag er leietakerens egenandel 5% av bilens verdi, minimum NOK 10 000
 • underslagsforsikring kan bortfalle dersom utleier overdrar bilens registreringsattest til leietaker. Denne attesten bør derfor fjernes fra bilen før utleining.
 • forsikringen inkluderer veihjelp i samarbeid med Tryg og Viking.

3.6 GoMore er verken et forsikringsselskap eller en forsikringsformidler. GoMore mottar ikke noen form for betaling i relasjon til forsikringen utover direkte kostnader og administrasjon.


§ 4 Betaling

4.1 Med mindre annet framgår, skal medlemmene til enhver tid følge de gjeldende retningslinjer for prisfastsettelse på Plattformen. Det er ikke tillatt å avtale andre priser. Retningslinjene vil framgå automatisk når det opprettes en annonse for bilutleie.

4.2 Alle betalinger mellom utleier og leietaker skal foregå via Plattformens online betalingssystem. Betalingssystemet fungerer ved at det avtalte beløp, inklusive forsikrings- og administrasjonsgebyr, reserveres på leietakerens debet- eller kredittkort dersom utleier aksepterer et tilbud om billeie. Betalingen trekkes først 24 timer etter avslutning av leieperioden. Dersom leieperioden varer lengre enn 14 dager, tar GoMore forbehold til å trekke en forholdsmessig betaling hver 14. dag. Det avtalte beløp, eks. forsikrings- og administrasjonsgebyr, overføres til utleierens konto på gomore.no, og han/hun står fritt til å heve beløpet jf.§ 4.3.

4.3 For å stille Plattformen til rådighet krever GoMore et servicegebyr av prisen for den enkelte bilutleie. Størrelsen av servicegebyret vil til enhver tid fremgå av hjemmesiden og beløpet trekkes automatisk fra leieprisen.

4.4 Begge parter har mulighet til å annullere en booking inntil tre timer før starttidspunktet for leieperioden ved å bruke avlysningsfunksjonen på Plattformen. I tilfelle annullering skal verken utleier eller leier betale noe.

4.5 Dersom leietaker annullerer bookingen mindre enn tre timer før starttidspunktet for leieperioden, eller hvis utleie ikke kan gjennomføres grunnet leietakers forhold, for eksempel hvis leier ikke møter opp eller kan fremvise gyldig førerkort, skal leietaker betale den fulle leiepris inklusive service-, forsikrings- og administrasjonsgebyr.

4.6 Dersom utleier annullerer bookingen mindre enn tre timer før starttidspunktet for leieperioden, eller hvis utleie ikke kan gjennomføres grunnet utleiers forhold, for eksempel at utleier ikke møter opp eller om bilen ikke oppfyller minimumskravene, skal utleier betale service-, forsikrings- og administrasjonsgebyr.

4.7 I tilfelle av manglende gjennomførelse av bilutleiningen grunnet utleiers forhold, skal leier som utgangspunkt gi GoMore beskjed senest 12 timer etter det planlagte starttidspunktet. GoMore forbeholder seg retten til å gjennomføre full leiebetaling til tross for leietakers rettidige melding på bakgrunn av opplysninger innhentet av utleier. Hvis GoMore benytter seg av denne mulighet, vil det bli opplyst til begge parter via email. GoMore kan ikke, under noen omstendigheter, holdes økonomisk ansvarlig for utnyttelse eller manglende utnyttelse av denne muligheten.

4.8 Hvis ovennevnte retningslinjer for betaling ikke følges, kan GoMore velge å la forsikringsdekningen frafalle.


§ 5 Drivstoff og antall kjørte kilometer

5.1 Med mindre annet er avtalt skal leietaker levere bilen med samme mengde drivstoff som ved leieforholdets start. For å kunne kontrollere dette, bør partene i fellesskap notere drivstoffmengden i Leiekontrakten.

5.2 Bilens kilometerstand bør også føres i Leiekontrakten ved leieforholdets start og slutt.

5.3 Det er partenes eget ansvar å beregne differansen dersom bilen tilbakeleveres med mindre drivstoff eller flere kilometre enn avtalt. GoMore kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle avvik og oppkrever derfor alltid full betaling uansett drivstoffmengde og kilometerstand.


§ 6 Krav til avtalen mellom utleier og leietaker

6.1 Utleier kan fritt fastsette vilkårene for leieavtalen via annonsen på Plattformen. Utleier kan ikke gi leietaker tillatelse til å bruke bilen på en måte som medfører at forsikringen faller bort.

6.2 Utover det inngår følgende ufravikelige vilkår i leieavtalen:

6.2.1 Utleier er ansvarlig for at bilen er i forsvarlig stand, og at den overholder alle lovkrav med hensyn til sikkerhetsutstyr mm. Samtidig skal utleier ha rett til å leie ut bilen i den stand som forutsatt i leieavtalen.

6.2.2 Utleier er forpliktet til å kontrollere at leietaker er i besittelse av et gyldig førerkort som gir myndighet til å kjøre biltypen under utleie. I tillegg skal utleier sikre seg at leier basert på en umiddelbar vurdering er i stand til å kjøre bilen på forsvarlig vis, herunder at leietaker ikke er påvirket av alkohol, medisin eller narkotika.

6.2.3 Leietaker erklærer ved mottakelsen av bilen å ha undersøkt bremser, olje, vann, styretøy, signalapparater og lykter. Leietaker er ansvarlig for at bilen alltid har tilstrekkelig mengde olje og vann i utleieperioden.

6.2.4 Kjente skader og defekter skal føres i bilens Leiekontrakt før bilen overleveres til leietaker. Ved bruk av Leiekontraktens papirversjon, skal Leiekontrakten forbli i bilen under hele leieperioden.

6.2.5 Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på bilen i hele leieperioden, herunder bilens bortkomst eller hederlige undergang, med mindre leietaker kan påvise at skaden allerede var til stede på tidspunktet for leieforholdets start. Skulle det oppstå tvil om hvorvidt en skade er oppstått mens bilen har vært i leietakers varetekt, henvises det til Leiekontrakten. Leietaker er ikke ansvarlig for eventuell økning av utleiers forsikringspremie, tap av status som “elitesjåfør” eller liknende.

6.2.6 Med mindre annet er avtalt, skal leietaker levere tilbake bilen i samme stand som ved overtakelse. Det antas i denne forbindelse at bilen ved leieforholdets start er rengjort og i rimelig stand sett i forhold til alder og kilometerstand. Røyking er ikke tillatt i bilen under leieforholdet. Dyr i bilen er kun tillatt etter avtale med utleier.

6.2.7 Utleier er ansvarlig for å gjennomgå bilen for eventuelle innvendige og utvendige skader ved leieforholdets start. Det er utleiers ansvar å sikre at eventuelle skader funnet ved gjennomgang er beskrevet i Leiekontrakten og signert for av både utleier og leietaker. Det anbefales videre at skader, umiddelbart etter hendelsen eller etter bilens hjemkomst, fotograferes som dokumentasjon. Oppstår det i leieperioden mekaniske skader på bilen, refunderer utleier den resterende leie samt resterende kilometer eks. gebyrer til leietaker innen åtte dager.

6.2.8 Hvis bilen i forbindelse med utenlandskjøring får en skade som krever reparasjon av bilen før videre kjøring, skal leietaker tilkalle Falck så snart som mulig og formidle dialog mellom Viking via Tryg og utleier. Utleier treffer beslutning om reparasjon av bilen, men er forpliktet til å finne en økonomisk løsning rådført av Viking via Tryg. Dette gjelder både om det er snakk om en kaskoskade og hvis det dreier seg om en mekanisk skade som ikke omfattes av forsikringen. Viking nåes på +47 67525766.

6.2.9 Leietaker er ansvarlig for og skal betale drivstofforbruk, fergebilletter, bompenger mm. i løpet av leieperioden. Leietaker skal dessuten betale alle bøter og gebyrer som pålegges bilen, herunder overtredelser av vegtrafikkloven og for ulovlig parkering, bortsett fra de tilfeller hvor utleier har skylden.

6.2.10 GoMore forbeholder seg retten til å kreve opp til NOK 12 000 fra leietakers betalingskort til dekning av egenandel ved skader forårsaket av leietaker. Ved flere skader kan GoMore kreve opp til NOK 12 000 pr. skade. GoMore kan videre kreve beløp til å dekke bøter og avgifter bilen har mottatt i leieperioden samt dekning av utgifter forårsaket av leietaker mislighold av bil eller leieavtale.

6.2.11 GoMore forbeholder seg retten til å forlenge et leieforhold på vegne av leietaker med de tilhørende kostnader for leietaker dersom leietaker ikke har levert bilen til rett tid.

6.2.12 Om Bileier har en aktiv GPS-sporing i sin leiebil så må Bileier få samtykke fra Leietakere om den skal brukes for å lokalisere bilens posisjon under en leieperiode.

6.2.13. I forbindelse med hendelser som oppstår i løpet av en leieperiode og/eller som et resultat av måten leietaker har brukt og behandlet en leiebil forbeholder GoMore seg retten til å kreve leietaker på betaling af et administrasjonsgebyr som resultatet av håndtering av bøter, gebyrer eller andre kostnader. Herunder, hvis det blir sendt bøter, gebyr eller andre ekstra kostnader til GoMore, eller hvis GoMore må påføre kostnader som et resultat av leietakers brudd på GoMore sine regler og / eller vilkår og betingelser

I disse situasjonene vil GoMore belaste leietakers betalingskort for:

 • Faktiske kostnader for bøter, gebyrer ekstrakostnader der leietaker er ansvarlig.
 • Administrasjonsgebyr for håndtering av betaling/mekling som følge av bøter/gebyrer/merkostnader som kan knyttes til leieperioden.

Ved å godta GoMores vilkår aksepterer leietaker at GoMore har rett til å kreve leietaker for betaling av bøter/avgifter/ekstra kostnader inkl. medfølgende administrasjonsgebyr i henhold til tabellen nedenfor.

Administrasjonsgebyr for betaling av:

 • Parkeringsbot: 200 kr.
 • Fartsbot: 300 kr.
 • Broavgift: 150 kr.
 • Manglende påfylling drivstoff/lading: 150 kr
 • Forsinket retur av leiebil: 500 kr. pr. dag
 • Rykker for betaling av bompenger: 100 kr
 • Skitten bil: 1000 kr
 • Røyking i bil: 1 500 SEK
 • Mistede eller stjålne nøkler: 1.500 kr
 • Overlevering av leiebil til en person som ikke er registrert som primær sjåfør eller ekstra sjåfør i leieavtalen: 2.500 kr.
 • Kjøring i utlandet uten utenlandsk tillegg: 2.500 kr.

GoMore forbeholder seg også retten til å blokkere en leietaker for fremtidige bestillinger på GoMore i tilfelle at en leietaker belastes ovennevnte administrasjonsgebyr.


§ 7 Markedsføring

7.1 Det henvises til de generelle betingelsene om markedsføring som gjelder på gomore.no. Disse finnes her.


§ 8 Brukerens særlige forpliktelser

8.1 Det henvises til de generelle betingelsene om brukerens særlige forpliktelser som gjelder på gomore.no. Disse finnes her.


§ 9 Ansvarsfraskrivelse fra GoMore

9.1 Det henvises til de generelle reglene om ansvarsfraskrivelse som gjelder for bruk av gomore.no. Du finner betingelsene her.

9.2 Særlig i forhold til bilutleie gjelder:

 • at GoMore ikke hefter for eventuelle oppståtte skader før, under eller etter leieperioden
 • at GoMore under ingen omstendigheter er ansvarlig for bilutleie som ikke helt eller delvis gjennomføres
 • at planlegging, gjennomføring og ansvar for bilutleie avhenger av utleier og leietaker
 • at GoMores forpliktelser er gjennomført når beløpet er overført fra leier til utleier på GoMore og
 • at utleier/leietaker ikke kan rette krav mot GoMore som følge av manglende oppfyllelse av forsikringskravene i §3

9.3 Det fremheves at utleier og leietaker alene kan avtale privat (ikke-kommersiell) bilutleie. GoMore er under ingen omstendigheter ansvarlig for de eventuelle skattemessige konsekvenser av leieavtalen og påtar seg ingen forpliktelser eller heftelser i denne forbindelse. Husk at dine inntekter over 10.000 (etter fradrag) er skattepliktige. Les mer om GoMore og skatt her.


§ 10 Datasikkerhet

10.1 Det henvises til de generelle betingelser om datasikkerhet som gjelder for bruk av gomore.no. Du finner betingelsene her.

10.2 GoMore samler inn opplysninger om bilen, utleier og leietaker (samt eventuelle tilleggssjåfører) som er nødvendige for å inngå leieavtalen og medfølgende forsikringsavtale. Opplysningene omfatter, men er ikke begrenset til; navn, adresse, fødselsdato, førerkortnummer og registreringsnummer. GoMore gir disse opplysningene videre til forsikringsselskapet om det skulle være nødvendig av hensyn til forsikringsdekningen og behandling av skadesaker.


§ 11 Endring av vilkår

11.1 GoMore forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

11.2 I tilfelle av endrede vilkår vil brukerne bli informert via e-post. Endringen vil også fremgå av GoMore’s hjemmeside.


§ 12 Øvrige bestemmelser

12.1 Såfremt én eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene blir uvirksomme eller viser seg å være ugjennomførbare er partene forpliktet til å treffe tiltak som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

12.2 Såfremt én eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene blir uvirksomme eller viser seg å være ugjennomførbare, har ugjennomførbarheten eller uvirksomheten ikke innflytelse på gyldighetene av øvrige bestemmelser.

12.3 Enhver tvist mellom GoMore og en bruker avgjøres etter norsk lov.